JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i målet om brott mot griftefrid

[2013-10-08] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten för Västra Sverige har i dag meddelat dom i målet där en kvinna varit åtalad för bl.a. brott mot griftefrid. Hovrätten ogillar åtalet för brott mot griftefrid och yrkandet om förverkande av bl.a. skelettdelar. Hovrätten dömer, i likhet med tingsrätten, kvinnan för vapenbrott till skyddstillsyn.

Hovrätten anser, liksom tingsrätten, att det är utrett att kvinnan har införskaffat och flyttat mänskliga skelettdelar, att hon har haft skelettdelar på golvet i sin lägenhet samt att hon sålt skelettdelar och därefter låtit flytta dem från Göteborg till Uppsala. Liksom tingsrätten anser hovrätten vidare att det inte är bevisat att kvinnan använt skelettdelar i samband med sexuella aktiviteter under den tid som åtalet avser.

Hovrättens slutsats är dock, till skillnad från tingsrättens, att straffskyddet i bestämmelsen om brott mot griftefrid (16 kap. 10 § brottsbalken) inte omfattar skelett eller skelettdelar från en avliden person som inte ska kremeras eller gravsättas och som inte heller ligger i kista, grav eller annat de dödas vilorum. Varken lagtext eller lagförarbeten ger, enligt hovrättens bedömning, stöd för en sådan tolkning av bestämmelsen.

I målet har inte gjorts gällande att kvinnan öppnat grav, kista eller annat de dödas vilorum för att komma åt de skelettdelar hon hanterat. Utredningen ger heller inte stöd för att dessa skelettdelar kommer från personer som tagits om hand för gravsättning eller kremering. Kvinnans uppgifter om att hon förvärvat skelettdelarna genom näthandel från utlandet motsägs inte av utredningen och godtas av hovrätten. Med den tolkning som hovrätten gör av bestämmelsens tillämplighet leder det till att åtalet för brott mot griftefrid ogillas.

Hovrättens ledamöter är överens om domen.

Senast ändrad: 2013-10-08

För mer information kontakta:

Anna-Karin Karlbom
hovrättsråd
031-701 22 99

Målnummer:

B 1270-13