JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Checklista när man överklagar till hovrätten

Tillsammans med tingsrättsdomen skickades det med anvisningar om hur man överklagar till hovrätten. Som ett komplement till anvisningarna har hovrätten utformat en checklista med de uppgifter som behövs för handläggningen av målet i hovrätten. Om checklistan följs så underlättar det en snabbare och smidigare hantering av målet i hovrätten.  

Prövningstillstånd behövs i många fall
För alla tvistemål och domstolsärenden samt för vissa brottmål krävs det prövningstillstånd för att få målet prövat i hovrätten. Ange skälen för att prövningstillstånd ska meddelas och bifoga eventuell kostnadsräkning.

I övrigt ska överklagandet innehålla:

 • Preciserade yrkanden

 • Grunder


  Tänk på att skriva ett samlat avsnitt om de ändringar du vill ha i det överklagade avgörandet (yrkanden), sedan ett samlat avsnitt om varför ändringen bör ske (grunder). Blanda helst inte ihop dessa avsnitt.

 • Bevisning


  Skriv inte samma bevisning som i tingsrätten åberopas utan:
  1) Specificera vilken bevisning som åberopas och ange vad som ska styrkas med varje bevis. Tänk på att de s.k. tilltrosbestämmelserna i 50 kap. 23 § respektive 51 kap. 23 § rättegångsbalken kan medföra att du måste åberopa även en del av din motparts bevisning (t.ex. förhör med motparten eller motpartens vittnen) för att du ska ha möjlighet till framgång med ditt överklagande. Personer som hördes i tingsrätten ska normalt inte höras även i hovrätten. I stället ska muntlig bevisning (inklusive förhör med tilltalad) i hovrätten läggas fram genom uppspelning av den videoupptagning som gjordes av förhöret vid tingsrätten. Ange därför vilken eller vilka videoupptagningar som ska spelas upp. Du kan i stället begära uppläsning ur tingsrättens dom av vad hörda personer sagt vid tingsrätten. Du kan även begära att skriftlig och muntlig bevisning presenteras genom att du enbart hänvisar till beviset, s.k. hänvisning (se vidare nedan), men det är hovrätten som bestämmer om beviset ska läggas fram på det sättet.
  2) I undantagsfall kan ytterligare frågor få ställas till en person som hördes vid tingsrätten (tilläggsförhör). Om du begär tilläggsförhör ska du ange varför det behövs och ange förhörs- och bevistema för tilläggsförhöret.
  3) Ange adress och telefonnummer till personer som ska kallas till hovrätten.
  4) Ange hur lång tid förhör beräknas ta för inte tidigare hörda personer och för tilläggsförhör.
  5) Ange också om du inte åberopar någon skriftlig/muntlig bevisning i hovrätten.

 • Fullmakt

 • Tolk - vem som behöver tolk och på vilket språk.

 • Sedan överklagande skett behöver handlingar inte skickas in både via fax, e-post och vanlig post.

 • Ange om målet kan avgöras på handlingarna och bifoga kostnadsräkning i mål som kan komma att avgöras direkt på handlingarna.

 • Ange e-postadress så att vi kan kommunicera med dig i målet via e-post.

 • Ange om det kan bli aktuellt med videokonferens.

 • Processmaterial kan vid en huvudförhandling presenteras genom hänvisning till handlingar. Detta gäller yrkanden, inställningar, utvecklande av talan, skriftlig bevisning och tidigare upptagen muntlig bevisning (även videoupptagning). Specificera vilka handlingar du vill hänvisa till under huvudförhandlingen. 
   

Speciellt för brottmål

 • Häktad - ange häkte
 • Ange den enskilda motparten (målsäganden) när även skadeståndsfrågan ska prövas.
 • Ange er inställning till skäligheten av de yrkade beloppen när skadeståndsfrågan ska prövas.
 • När vi ska planera huvudförhandling har vi lättare att tillgodose dina önskemål om överklagandet kommer in i god tid.

 

Speciellt för tvistemål

 • Att åberopa nya omständigheter och ny bevisning i hovrätten är som regel inte tillåtet utom i familjemål och några ytterligare mål. Om du åberopar nya omständigheter eller ny bevisning måste du skriva varför du inte angett omständigheten eller beviset redan i tingsrätten.

Synpunkter och förslag till förbättringar av checklistan tas emot via e-post på adress: hovratten.vastrasverige@dom.se. Checklistan kommer att uppdateras kontinuerligt.Senast ändrad: 2014-03-03